Skip to main content

Klient berie na vedomie, že v prípade potreby zrušenia rezervácie mu pri najbližšej príležitosti bude účtovaný storno poplatok v plnej výške zaplatenej služby, ak sa toto zrušenie nevykoná min. 2 hodiny pred časom predmetnej rezervácie klienta.

Poskytovateľ poskytuje klientovi služby na základe žiadosti klienta. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytnúť klientovi nim požadované služby,  pokiaľ  po oboznámení sa so zdravotným stavom klienta a jeho vyšetrení poskytovateľ zistí nevhodnosť klientom zvolených služieb.

Klient vytvorením rezervácie vyhlasuje a potvrdzuje, že jeho zdravotný stav nevykazuje, žiadne iné náznaky porúch alebo poruchy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho zdravotný stav za súčasného poskytnutia služieb poskytovateľom, a s ktorými je nutné oboznámiť poskytovateľa pred začatím poskytovania služieb okrem tých, ktoré počas vytvárania rezervácie uvedie v sekcii „Vaše info“ v časti „poznámka“ .  (obrázok nižšie)

Klient berie na vedomie, že neúplné alebo nepravdivé poskytnutie informácii o svojom zdravotnom stave,  či prípadné zamlčanie informácii o svojom zdravotnom stave, ktoré sú rozhodné pre poskytnutie služieb poskytovateľom, môžu mať negatívny dopad na jeho zdravotný stav, za čo poskytovateľ nenesie zodpovednosť.

Klient berie na vedomie individualitu, osobitosť svojho zdravotného problému a súhlasí s tým, že poskytovateľ poskytovaním svojich služieb má zabezpečiť výlučne jeho regeneráciu a rekondíciu. Zároveň si je vedomý možných rizík, napr. že poskytované služby v určitých prípadoch môžu vyvolať aj negatívnu reakciu, o ktorej bude klient neodkladne poskytovateľa informovať.

Klient berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla klientovi, a ktorá je spôsobená okolnosťami objektívneho charakteru vylučujúce zodpovednosť, t.j. okolnosťami ktoré poskytovateľ nezavinil a ani nemohol predvídať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré klientovi vznikli v dôsledku osobitostí jeho zdravotného stavu a v prípade, ak poskytovateľ klienta (aj) touto cestou na možné riziká upozornil.

Klient vyhlasuje, že si je vedomý, že môže klásť poskytovateľovi doplňujúce otázky a dotazy.

Klient vyhlasuje, že tento súhlas a poučenie mu je poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre súhlas s poskytnutím služieb.