Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Dajsadokopy (ďalej aj „obchodné podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu dajsadokopy.sk (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje spoločnosť Consultio s.r.o., so sídlom Hlavná 10/9, 078 01  Veľké Ozorovce, IČO: 50 901 893, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 41713/V, tel. č. 0951 355 630, email: kontakt@dajsadokopy.sk(ďalej len „predávajúci“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho (spotrebiteľa) a predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar a/alebo služby zakúpené prostredníctvom elektronického obchodu.
 3. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary a/alebo služby objednávať prostredníctvom webstránky elektronického obchodu. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode predávajúceho.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez elektronický obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.
 5. Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva :

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35

040 65  Košice 1

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

II.

Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare a službách uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z informačnej databázy predávajúceho alebo verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru. Obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné.
 2. Kúpna cena je uvedená výlučne za konkrétny tovar alebo službu.
 3. Všetky prípadné akciové ceny tovarov alebo služieb uverejnených v elektronickom obchode platia iba do uvedeného času , alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku alebo službe nie je uvedené inak.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru alebo služby uvedenú v ponuke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru alebo služby sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služby. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru alebo služby uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky. Ak je táto kúpna cena vyššia alebo nižšia ako kúpna cena uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru alebo služby zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa považuje za predávajúceho návrh novej kúpnej zmluvy s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

III.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v elektronickom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z. z.“).
 2. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané potvrdenie objednávky.
 3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie doručenie elektronickej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“ na e-mailovú adresu kupujúceho.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru a/alebo služby, údaje o kúpnej cene tovaru a/alebo služby, dodacej lehote tovaru, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.
 5. Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti bezodkladne predávajúceho e-mailom, najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícií zakúpeného tovaru alebo pred prvým poskytnutím služby.

IV.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 1. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona číslo 102/2014 Z. z. .Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 2. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :
 1. zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo
 2. zaslaným online formulárom prostredníctvom webstránky poskytovatela
 1. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 3. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 9 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný informovať predávajúceho o  spätnom zaslaní tovaru predávajúcemu emailom s prílohou, ktorá bude obsahovať sken/fotografiu podacieho lístku.
 5. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom započítať svoju pohľadávku z nároku na náhradu škody voči pohľadávke spotrebiteľa z nároku na vrátenie kúpnej ceny.
 6. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci kúpnu cenu za tovar vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 7. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 9. Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci týmto poučuje spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
 10. Spotrebiteľ udeľuje výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
 11. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj:
 1. ak kupujúci (spotrebiteľ) riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
 2. ak kupujúci (spotrebiteľ) riadne a včas neprevezme dodaný tovar alebo tovar pripravený na osobný odber.
 1. Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :
 1. doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) spotrebiteľa (kupujúceho) alebo
 2. elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho (spotrebiteľa).
 1. Body 1. až 18 tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V.

Platobné podmienky

 1. Kúpnu cenu za tovar a/alebo služby, prípadne cenu za dopravu (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.
 2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny:
 1. v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu (dobierkou), ak je uzatvorená zmluva o preprave a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,
 2. v hotovosti pri osobnom odbere tovaru a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi,
 3. bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru,
 4. platobnou kartou prostredníctvom internetu pred dodaním tovaru.
 1. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 2. Ak kupujúci, pri zvolení si spôsobu úhrady celkovej ceny tovaru pred prevzatím tovaru, neuhradí celkovú cenu do 7 dní od potvrdenia objednávky, nie je predávajúci povinný kupujúcemu tovar vydať a týmto konaním sa predávajúci nedostane do omeškania s dodaním tovaru. Navyše ide o dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho v zmysle bodu 19 čl. IV. obchodných podmienok.

VI.

Podmienky dodania tovaru a poskytovania služieb

 1. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru je uvedená v elektronickom obchode pri každom jednotlivom tovare. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je do 5 pracovných dní. Informácia o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná je kupujúcemu zaslaná v potvrdení objednávky, ktorú kupujúci obdržal emailom.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 3. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru:
 1. doručenie tovaru Slovenskou poštou
 2. doručenie tovaru kuriérom spoločnosti :
  1. NEOSHIP s.r.o.,Miestneho priemyslu 1247,Námestovo 029 01,
  2. Slovenská pošta a.s.
 3. osobný odber, po telefonickej dohode s predávajúcim o mieste odberu.
 1. Pri výbere osobného odberu bude tovar pre kupujúceho uložený na zvolenom odbernom mieste do 7 kalendárnych dní odo dňa kedy bolo kupujúcemu oznámené, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ tovar v tejto lehote kupujúci neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 1. Ceny dopravy sú nasledovné:
  1. všetky nákupy do 50€ – cestou Slovenskej pošty (služba “na poštu”)  – 0€
   1. voľbou Slovenskej pošty (služba “na poštu”)  – 0€
   2. voľbou Slovenskej pošty (služba “na poštu”) s dobierkou  – 1,5€
   3. voľbou kuriérom – 3,9€
   4. voľbou kuriérom s dobierkou – 4,9€
  2. všetky nákupy nad 50€
   1. všetko ako v odseku a)
   2. voľbou kuriérom – 0€
 1. Predávajúci bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr deň pred jeho dodaním.
 2. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj pred dohodnutým termínom dodania tovaru.
 3. Miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve.
 4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 5. Ak predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmto článkom obchodných podmienok, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.
 6. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:
 1. informovať predávajúceho,
 2. dohodnúť s predávajúcim náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.
 1. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
 2. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
 1. obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
 2. tovar nie je kompletný alebo,
 3. tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy,

za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu. Kupujúci je tiež povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
 2. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar uložený na odbernom mieste (pri osobnom odbere) v lehote stanovenej v bode 4 tohto článku, má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru).
 3. Predávajúci spolu s tovarom doručí kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Faktúra (daňový doklad) je zaslaná  kupujúcemu v elektronickej forme e-mailom najneskôr do 10 dní od doručenia tovaru.
 4. Všetky služby predávané prostredníctvom elektronického obchodu sú okamžite dostupné na ich uplatnenie u predávajúceho. Na poskytnutie služby zakúpenej cez elektronický obchod sa treba u predávajúceho vopred objednať telefonicky alebo prostredníctvom rezervačného systému na webstránke elektronického obchodu, prípadne sa riadiť pokynmi uvedenými pri zakupovanej službe alebo pokynmi predávajúceho.
 5. Za služby, ktoré kupujúci z dôvodov na svojej strane nestihne vyčerpať sa cena nevracia.

VII.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VIII.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list.
 2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.
 3. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä :
 1. stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru/poškodený obal,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru,
 5. poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
 6. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 7. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 8. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 1. Za vadu služby sa považuje plnenie, ktoré nemá požadovanú kvalitu.
 2. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu na adrese sídla predávajúceho.
 3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je zároveň povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie :
 1. ihneď,
 2. v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 3. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví :

 1. ihneď,
 2. v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
 3. vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 2. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 6. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
 1. predávajúci vadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu,
 2. predávajúci vadný tovar vymení za nový.
 1. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu:
 1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
 1. Pri neodstrániteľnej vade služby, t. j. takej, ktorá bráni riadnemu užívaniu účelu služby, má kupujúci právo na nové poskytnutie služby, alebo od zmluvy odstúpiť. V prípadoch, ak ide síce o neodstrániteľnú chybu, ale predmet služby môže plniť svoj účel, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služby.
 2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim.
 3. Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta, kuriér), emailom alebo online (vyplnením a odoslaním Reklamačného formuláru, ktorý je dostupný na stránke poskytovateľa. Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie, ak je to potrebné vzhľadom na vadu.
 4. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.
 5. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 6. Náklady spojené s reklamačným konaním:
 1. v prípade oprávnenej reklamácie tovaru nesie všetky náklady s tým spojené predávajúci,
 2. v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s ňou v súlade s platnými právnymi predpismi.
 1. Na darčeky k tovaru a/alebo službe nemožno uplatniť reklamáciu.
 2. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 6. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 7. Predávajúci nezodpovedá za prípadné zdravotné ťažkosti, ktoré sa kupujúcemu vyskytnú po poskytnutí služby, v prípade, že kupujúci pri poskytovaní služby sa neriadi pokynmi predávajúceho a kupujúci týmto vyhlasuje, že si je vedomý možných rizík spojených s poskytnutím služby.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi obchodnými v čase, v ktorom bola uzavretá.
 2. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.
 3. Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 5. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 21.11.2018 a rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok.

 

Príloha – Formulár na odstúpenie od zmluvy

uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice, čísla, PSČ a názvu obce/mesta), email, telefóne číslo

Consultio s.r.o.

Hlavná 10/9

078 01  Veľké Ozorovce

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar a/alebo službu:
vypíšte zoznam tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený

Dátum objednania tovaru a/alebo služby: vypíšte dátum objednávky

Dátum prijatia tovaru/poskytnutia služby: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

Dôvod odstúpenia od zmluvy:  nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie: názov banky

Dátum: doplňte dátum

S pozdravom

 

Váš podpis

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)